STP203 Statistika A + B

Předmět Statistika A + B je kurz pro studenty bakalářského studia na všech fakultách VŠE, je spojením povinných kurzů STP201 a STP202. Cílem první části výuky je seznámit posluchače se základy počtu pravděpodobnosti, s elementárními statistickými pojmy a s možnostmi analýzy a prezentace statistických dat, jakož i s některými prvky deduktivního a induktivního způsobu uvažování. Cílem druhé části předmětu je seznámit posluchače s nejpoužívanějšími statistickými postupy a metodami, s podmínkami použitelnosti, s přednostmi i nedostatky a naučit je správně interpretovat výsledky. Na případových úlohách ukázat, v kterých ekonomických situacích přicházejí tyto metody a postupy v úvahu a za jakých předpokladů jsou efektivně využitelné. Zároveň je třeba studenty naučit rozumět statistickému softwaru.

Osnova kurzu


Vyučující

Přednášející


Materiály

K průběžným testům a k závěrečnému zkouškovému testu jsou povoleny pouze katedrou vydané a schválené materiály (bez individuálních úprav)

Budou-li v uvedených materiálech studenty provedeny jakékoliv úpravy, je vyučující oprávněn je při testech bez náhrady odebrat.

Požadavky na ukončení předmětu

Zakončení zápočtem a bakalářskou zkouškou.

Zápočet bude udělen na základě dvou písemných testů v průběhu semestru a odevzdání úkolů z popisné statistiky, regrese a analýzy časových řad. Podmínkou je získání minimálně poloviny možných bodů z testů i z úkolů.

Literatura


Hlavní menu


Postranní menu