4ST201 Statistika

Předmět Statistika je povinný kurz pro studenty bakalářského studia na všech fakultách VŠE. Seznamuje posluchače s elementárními statistickými pojmy, možnostmi analýzy a prezentace statistických dat, základy počtu pravděpodobnosti, některými prvky deduktivního a induktivního způsobu uvažování a s nejpoužívanějšími statistickými postupy a metodami, podmínkami použitelnosti, přednostmi i nedostatky jednotlivých metod a naučí je správně interpretovat výsledky. Na případových úlohách ukáže, v kterých situacích přicházejí tyto metody a postupy v úvahu a za jakých předpokladů jsou efektivně využitelné. Zároveň se studenti naučí pracovat se statistickým softwarem SAS Enterprise Guide.

Osnova kurzu

1. Popisná statistika 2. Popisná statistika, náhodné jevy, pravděpodobnost 3. Náhodné veličiny 4. Pravděpodobnostní rozdělení náhodných veličin 5. Bodové a intervalové odhady 6. Testování hypotéz 7. Chí-kvadrát test dobré shody, kontingenční tabulky 8. Regresní a korelační analýza 9. Regresní a korelační analýza 10. Časové řady 11. Časové řady 12. Indexní analýza

Vyučující

Přednášející


Materiály

K průběžným testům a k závěrečnému zkouškovému testu jsou povoleny pouze katedrou vydané a schválené materiály (bez individuálních úprav)

Budou-li v uvedených materiálech studenty provedeny jakékoliv úpravy, je vyučující oprávněn je při testech bez náhrady odebrat.

Požadavky na ukončení předmětu

Bodové hodnocení

Absolvování dvou průběžných testů Každý z testů hodnocen od 0 do 20 bodů 40 bodů
Absolvování závěrečného zkouškového testu 0 až 60 bodů 60 bodů
Celkem - maximum 100 bodů

Klasifikační stupnice

Stupeň Bodové ohodnocení
1 90 - 100 %
2 75 - 89 %
3 60 - 74 %
4+ 51 - 59 %
4 50 b. a méně

isis.vse.cz

Literatura


Hlavní menu


Postranní menu