4ST203 Statistika 1

Cílem předmětu je seznámit studenty s elementárními statistickými pojmy, se způsoby pořizování dat a přípravou datových souborů, s možnostmi jednorozměrné analýzy a prezentace statistických dat, s metodami statistického srovnávání pomocí indexů a rozdílů. Naučit studenty využívat potřebné softwarové produkty, analyzovat data a prezentovat výsledky pomocí tabulkového kalkulátoru a specializovaných statistických systémů.

Program přednášek a cvičení

  Přednáška Cvičení
1. Základní pojmy, formy zjišťování, tabulky a grafy četností. Systém SAS - práce s hotovými soubory, příprava a vytvoření vlastního, výpočet odvozených proměnných.
2. Typy proměnných, základní míry polohy a variability podle typů proměnných (nominální, ordinální a kvantitativní), krabičkový graf. Přehled programového vybavení - využití při tabulkách a grafech četností (Excel, SAS, STATGRAPHICS) - zadávání zdrojových dat a tabulek četností.
3. Míry momentové a kvantilové, druhy průměrů, vlastnosti průměru a rozptylu, míry šikmosti a špičatosti. Výpočet měr polohy, vlastnosti aritmetického průměru. Výpočet celkového průměru z intervalových četností, příklady na další typy průměrů.
4. Vyhledávání odlehlých a extrémních hodnot – krabičkový graf a číslicový histogram. Rozklad rozptylu, kovariance a korelace, dvourozměrná tabulka četností a kontingence. Charakteristiky polohy v příkladech a v softwarových produktech (SAS, Excel, STATGRAPHICS).
5. Principy zkoumání závislostí a vícerozměrné analýzy – kontingenční tabulky, analýza rozptylu, korelační a regresní analýza, úvod do dalších metod (metody pro klasifikaci objektů – grafické znázorňování). Výpočet charakteristik variability, vlastnosti rozptylu, rozklad rozptylu.
6. Časové řady – elementární charakteristiky, (přírůstky a koeficient růstu, chronologický průměr, klouzavé průměry, bazické a řetězové indexy). Datové struktury. Test. Principy sledování závislostí mezi dvěma proměnnými - tabulky a grafy (SG).
7. Indexní analýza – klasifikace indexů. Individuální indexy, rozklad indexu proměnlivého složení. Bazické a řetězové indexy, diference, individuální indexy jednoduché.
8. Souhrnné indexy Laspeyresův, Paascheho, Fisherův. Cenové indexy v praxi. Bortkiewitzův rozklad, logaritmická metoda rozkladu. Individuální indexy složené, rozklad indexu proměnlivého složení (Excel).
9. Vyčerpávající a výběrové zjišťování, základní typy výběrů. Problematika dotazníkových šetření, pravidla tvorby dotazníků. Výkazy, hlášení, rozhovor. Rozklad indexu proměnlivého složení, souhrnné indexy (Excel).
10. Programy statistických zjišťování. Převod dat do elektronické podoby, číselníky. Významné statistické instituce. Souhrnné indexy, rozklad složeného hodnotového indexu.
11. Popis a kontrola dat, práce s chybějícími údaji. Transformace dat (výpočty nových proměnných, standardizace dat, překódování). Další manipulace s daty (soubory agregovaných dat, filtry). Test. Kontingenční tabulka v Excelu.
12. Statistické programové systémy na VŠE. Analýza dat v programových systémech. Prezentace dat a výsledků analýz. Statistické instituce a jejich aktivity. Zdroje dat. Principy sledování závislostí mezi dvěma proměnnými – tabulky a grafy (SAS). Charakteristiky časových řad (SAS).
13. Shrnutí látky, příprava na zkoušku. Statistické funkce v Excelu, ukázky dalších programových systémů a zdrojů dat, webové stránky ČSÚ.

Vyučující

Přednášející


Materiály ke stažení

Požadavky na ukončení předmětu

Bodové hodnocení

Absolvování průběžných testů Každý z testů hodnocen od 0 do 40 bodů 40 bodů
Aktivita na přednáškách a cvičeních 0 až 10 bodů 10 bodů
Absolvování závěrečného zkouškového testu 0 až 40 bodů 40 bodů
Ústní zkouška 0 až 10 bodů 10 bodů
Celkem - maximum 100 bodů

Termíny závěrečného zkouškového testu a ústní zkoušky

Přihlašování na termíny - isis.vse.cz

Klasifikační stupnice

Stupeň Bodové ohodnocení
1 90 - 100 %
2 75 - 89 %
3 60 - 74 %
4+ 50 - 59 %
4 49 % a méně

Literatura


Hlavní menu


Postranní menu